DEDADER
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube
info@dedader.com
Menü

Tüzük

MADDE 1- Derneğin adı: “Demirci Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” dir.
MADDE 2- Derneğin merkezi: Demirci ‘dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

MAADE 3- Dernek, Manisa İli Demirci İlçesinin sosyal, kültürel, ekonomi ve eğitim alanında gelişmesine katkıda bulunmak, ilçenin tanıtımı amacıyla kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, ilçenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla amacına bağlı olarak ortak projeler yürütmek, Demircililerin uygar, kültürel, sosyal, ekonomik ve moral kalkınmasına etkin ve çok yönlü katkıda bulunmak, bu amaç ve hedefler doğrultusunda kurulan ve faaliyetini sürdüren mahalle derneklerini bir çatı altında toplamak, Demircililer arasında dayanışma ve yardımlaşmayı her alanda ve etkin bir biçimde sağlamak, Demirci ilçe merkezi başta olmak üzere tüm belde ve köy derneklerinin meselelerine maddi ve manevi yardımcı olmak, Türkiye’nin her yerinde bulunan Demircililer arasında birlik ve beraberliği tesis ederek onları bir çatı altında birleştirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
MADDE 4- Derneğe üye olmak: 5253 sayılı dernekler yasasının 3. maddesindeki kısıtlamalar dışındaki şartlara haiz olanlar ile medeni hakkı kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olabilir. Üye adayının dernek giriş aidatı 10,00 TL dir
Üyelik hakkının, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde verilmesi zorunludur.
Fahri üyelik için ikamet ve veli olmak şartı aranmaz.
Ret kararına itirazlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.

MADDE 5- Üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

Üyelikten çıkma her üye dilediği zaman üyelikten çıkabilir, isteğinin yazılı olması zorunludur.
Üyelikten çıkarılma:
Üye olma hakkını kaybedenler
Dernek çalışmalarını kasıtlı olarak engelleyenler,
Dernek ve dernek faaliyeti aleyhinde çalıştığı saptananlar.
Dernek tüzüğüne ve sayılı dernekler yasasına aykırı hareket edenler. Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve kayıtları silinir. Çıkarılma kararına itirazlar, genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.
MADDE 6– Üyelerin hakları:

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya, hiçbir üye de dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz.
Her üye istifa hakkına sahiptir.
Her üye eşit haklara sahiptir. Bu eşitlik kısıtlanamaz. Bir kısım üyelere ayrıcalık tanıyamaz.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İsterlerse aidat ödeyebilirler.
Asil üyeler genel kurula katılma, yönetim organlarını seçme ve seçilme haklarına sahiptir. Ancak 5253 sayılı dernekler yasasının 3. maddesi hükümleri geçerlidir.
MADDE 7– Dernek organları:

Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetleme kurulundan teşekkül eder.
Başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
MADDE 8– Dernek genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı:
A– Kuruluş şekli: Dernek genel kurulu, üye olmaya hak kazanmış ve oy kullanma hakkına sahip üyelerden meydana gelir.
B– Toplanma zamanı:

Genel kurul, toplantılarının en geç üç yılda bir 1 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında olağan,
Yönetim veya denetleme kurullarının gerektiği gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin isteği üzerine olağan üstü toplanır.
C– Genel Kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır ancak denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birini yazılı isteğine rağmen yönetim kurulu genel kurulu, bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birisinin müracaatı üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 9– Çağrı Usulü:
YÖNETİM KURULU:

Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin “ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını, imzalayacakları yeri gösterir şekilde” listesini düzenler.
Genel kurula katılacak üyeleri yazı ile e-posta veya bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya en az 15 gün önceden toplantının gün, saat, yer ve gündemini ilan ederek toplantıya çağırır.
Bu çağrıda; çoğunluk sağlanamaması sebebiyle birinci toplantının yapılmaması halinde ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağını da belirtir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki gün sayısı bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtmek sureti ile toplantı ilanı yapıldığı mahalli araçlarla ilan edilir.
İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler, ikinci toplantıya bu maddenin a, b, c bentlerinde belirtilen esaslara göre yeniden çağırır.
5- Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10– Toplantı yeri: Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 11– Toplantı yeter sayısı: Dernek tüzüğüne göre genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasını katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı bulunamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 12– Toplantı yapılış usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak, toplantı yerine girerler. Toplantı için gerekli yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Oylamanın açık veya gizli oyla yapılması genel kurulca ve öncelikle belirlenir. Kararlar çoğunlukla verilir. Oy, bizzat kullanılır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 13- Toplantıda görüşülecek konular:
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konularında gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14- Genel kurulun görev ve yetkileri:

Dernek organlarını seçmek.
Dernek tüzüğünü değiştirmek.
Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.
Yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
Derneğin amaçları için taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, mevcutların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
Yönetim kurulunu derneğin amaçlarını uygun biçimde çalışacak şekilde yönlendirmek.
Belirleyeceği bütçe fasılları arasında aktarma yapma yetkisini yönetim kuruluna vermek.
Üyeliğe kabul edilmeyenleri ve üyelikten çıkarılmasına karar verilenlerin, yönetim kurulunun bu kararlarına itirazlarını görüşüp karara bağlamak.
Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
Derneğin feshine karar vermek.
MADDE 15- Yönetim kurulunun teşkili, görev ve yetkileri:
Yönetim kurulu: Derneğe kayıtlı üyeler arasında genel kurulca ve gizli oyla seçilecek beş asil beş yedek üyeden meydana gelir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulunun görevleri:

Seçilişini izleyen yedi gün içerisinde toplanıp, asil üyeler arasından bir başkan, bir ikinci başkan bir sayman ve bir yazman seçerek iş bölümü yapmak.
Yönetim kurulu başkanı, başkanın yokluğunda ikinci başkan, ikinci başkanında yokluğunda başkanın yetkili kılacağı bir veya birkaç üye ile derneği teslim etmek.
Oy birliği veya oy çokluğu ile karar almak. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafı çoğunluk saymak. Yönetim kurulu başkanının oyunu da bir oy saymak.
Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak. Gelir ve gider hesapları sonucunu genel kurulun ibrasına, gelecek dönem bütçesini genel kurulun onayına sunmak
En geç üç yılda bir (1 Haziran – 30 Haziran) tarihleri arasında ve on beş gün önceden ilan etmek kaydı ile genel kurulu olağan toplantıya çağırmak.
En az iki ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşmek, karara bağlamak.
Derneğe ait paraları yerel bankaların birine veya birkaçına yatırarak saklamak.
Bankadan yönetim kurulu başkanı ve saymanın imzalarıyla ile para çekmek.
Saymana veya üyelerden birine tahsilat için yetki ve yetki belgesi vermek.
Derneğe ait paraların 1.000,00 TL. dan fazlasını başkan ,sayman veya yetkili kılınan üye üzerinde bulundurmamak.
Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü yasal ve uyumlu çalışmayı yapmak.
Tüm etkinliklerden ve çalışmalardan genel kurula hesap vermek.
Genel, yönetsel, parasal ve güvenlik denetimlerinde görevlilere: elden gelen kolaylığı göstermek.
Gerektiğinde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.
Tüzük değişikliği hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak ve gerekli işlemleri yürütüp sonuçlandırmak.
Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma kararlarını vermek. Bu kararları (kabul ve çıkarmak) alırken yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3oy çokluğunu aramak.
17- Tüzük ve yasaların öngördüğü diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
18- Yönetim Kurulu her yıl nisan ayında 5253 sayılı dernekler kanununun 19. ve dernekler yönetmeliğinin 84. maddesi gereğince verilmesi gereken yıllık beyannamesini yönetim kurulu kararı ile düzenler ve mahallin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 16- Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanması:
Yönetim kurulundaki eksik üyeler yedek üyelerden tamamlanır. Eksik yönetim kurulu üye sayısı yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırır. Bu çağrının yapılmaması halinde bu tüzüğün 11. maddesi bendinin son fıkrası hükümleri uygulanır.

MADDE 17- Denetleme kurulunun teşkili görev ve yetkileri:
Derneğe kayıtlı üyeler arasından gizli veya açık oyla, üçü asil üçü yedek olmak üzere genel kurulca seçilen denetçilerden kurulur, asillerdeki eksilme yedeklerden tamamlanır.

Yönetim kurulunun etkinliklerini, harcamalarını, altı ayı geçmeyen aralarla denetlemek.
Derneğin amacına uygun çalışıp çalışmadığını her türlü hesaplarını altı ayı geçmeyen fasıllarla denetlemek.
Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak.
Gerekiyorsa olağan üstü genel kurulun toplantısı için yönetim kuruluna öneride bulunmak.
18. maddede belirli şartların varlığında genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak.
MADDE 18- Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi:
Seçimi izleyen otuz gün içinde ve yönetim kurulu başkanı tarafından;

Yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin.
Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek, ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine (dernekler bürosuna) yazı ile bildirilir.
MADDE 19- Dernek gelirleri:

Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10,00 TL. yıllık olarak ta 12,00 TL. aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
Dernek tarafından tertiplenen spor müsabakaları çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
Diğer gelirler.
MADDE 20- Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 21- Defter ve kayıtlar: Aşağıda yazılı defterlerin tutulması zorunludur.

Üye kayıt defteri: Üyelerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.
Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
Gelen-giden evrak defteri: Gelen ve evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları, dosyalarda saklanır.
Gelir-gider defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap, bilançolar bu deftere işlenir.
Demirbaş defteri: Derneğe kayıtlı demirbaş eşyalar bu deftere kaydolunur. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olmaları zorunludur.
MADDE 22- Gelir ve giderlerde Usul:
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Dernek giderleri de harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi en az beş yıldır. Alındı belgeleri hakkında İçişleri ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenecek yönetmelik hükümleri uygulanır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışlar bulunanın açık kimliği ve imzası da bulunur. Alındı belgesi yetkili matbaadan temin edilir. Bağış ve aidat toplayacak üye veya şahısları dernek yönetim kurulu bir kararla belirler, bu karar mahallin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir.

MADDE 23- Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 24- Tüzük Değişikliği:
Tüzük değişikliği, gündemde bulunması halinde veya genel kurulda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun yazılı isteği üzerine gündeme alınarak görüşülür. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin(2/3)katılımı ile toplanır. Tüzük değişikliği kuruldaki üyelerin 2/3’ünün oy ve kararı ile yapılır. Dernekler yasasına ve derneğin amacına aykırı veya bunlara şeklen teklif veya değişiklik yapılmaz.

MADDE 25- Tüzel kişiliği sona ermesi:
A- Genel kurul kararı ile feshi: Dernek genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu kararın verilebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az 2/3’ünün ilk toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, 2. toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısında ekseriyet aranmaksızın fesih konusu görüşebilir ve toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ ünün oyları ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından ve beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra genel kurul tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma karar verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

B- Mahkeme kararı ile feshi:

Yetkili mercilerce 5253 sayılı dernekler yasası uyarınca yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar 30 gün içerisinde giderilmezse,
Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunca teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu sorumluluk üç ay içinde yerine getirilmezse en büyük mülki amirin ihtarı ile Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararı ile feshedilir.
Kendiliğinden dağıtılmış sayılma: Dernek:
Kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği,
Acze düştüğü,
Yönetim kurulu teşkiline imkân kalmadığı,
Yeter sayı elde edilememesi sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısını yapmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti mahallin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.
MADDE 26- Tasfiye;
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Demirci Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 27- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı dernekler yasası hükümleri uygulanır.

MADDE 28– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.